Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Proje Bileşenleri

Dünya Bankası tarafından proje için yaklaşık 200 milyon ABD dolar - 150 milyon ABD Doları IBRD kredisi, 46,2 milyon ABD Doları CTF imtiyazlı kredisi, 3,8 milyon ABD Doları CTF hibe –sağlanacaktır. Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Önerilen proje iki bileşenle gerçekleştirilecektir:

  1. merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği yatırımları ve
  2. teknik yardım (TA) ve proje uygulama desteği.

Bileşen 1: Merkezi hükümet binalarındaki enerji verimliliği yatırımları

Bu bileşen altında, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce (YİGM) , merkezi hükümet ve merkezi hükümet bağlı binaların yenilenmesini desteklenecektir (örneğin, okullar ve hastaneler gibi merkezi bakanlıklar altındaki kamu binaları). Bu gibi alt projelerin, kamu binalarında enerji verimliliği için ulusal düzeyde bir program geliştirmenin temelini oluşturacak, gösterilebilir enerji maliyet tasarrufu ve sosyal ortak faydalar üretmesi beklenmektedir. Uygun binalara ait veri tabanı bulunmamakla birlikte, IBRD / GEF KOBİ Enerji Verimliliği Projesi kapsamında desteklenen daha önceki bir ETKB çalışmasına göre Türkiye'de yaklaşık 175.000 kamu binası olduğu tahmin edilmektedir. Bunların en az% 5'inin merkezi hükümet veya bağlı binalar olduğu varsayılırsa; bu, en az 1.8 milyar ABD doları yatırım gerektirecektir. Projenin, bina büyüklüğüne ve alınan önlemlere bağlı olarak 300-500 binayı yenileyebileceği tahmin edilmektedir. Yüksek enerji tüketimi olan inşaat alanı büyük olan binalar odaklanılacaktır.

Bileşen 1a. Merkezi hükümet binalarında geleneksel enerji verimliliği yatırımları: YİGM, enerji verimliliği performansını artırmak için uygun binaları yenileyecektir. Bu alt bileşeni uygulamak için, YİGM binaları seçecek, ayrıntılı enerji denetimlerinin yapılması, mekanik ve elektrik tesisat projeleri ile teknik şartnameler / keşif ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, inşaatların denetiminin yapılması ve bina enerji kimlik belgesinin verilmesi için danışmanlar kiralayacak, ayrıca bina enerji verimliliği yenileme inşaatlarının yapımı, izleme ve raporlamaları için firmalar tedarik edecektir. Bu bileşen altındaki CTF fonları, önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayan daha derin tadilatlarla ilgili maliyetleri kapsayacak şekilde sınırlandırılacaktır. Bu tür yatırımlar için ana yatırım IBRD kredisinden finanse edilecek ve CTF imtiyazlı kredisi yalnızca ilave ek yatırımları kapsayacaktır.

Bileşen 1b. Enerji hizmeti şirketi yatırımları: Bu bileşen altında, YİGM uygun binaları enerji performans sözleşmeleri kullanarak yenileyecektir. Geleneksel enerji etüdü-tasarım/inşaat sözleşmelerinden farklı olarak, bunlar, doğrulanmış enerji tasarrufuna dayalı bazı ödemelerin, enerji tasarrufuna dayalı bir tasarım-inşaat sözleşmesinin ardından bir ilk denetimi içerir. ESCO sözleşmeleriyle ilgili yüksek risk ve belirsizlikleri gidermek için, enerji performans sözleşmeleri (ESCO sözleşmeleri) CTF imtiyazlı kredisi ile finanse edilecek ve model yeterince test edilip geliştirildikten sonra kalan ESCO sözleşmesi IBRD kredisi ile finanse edilerek büyütülecektir.

Bileşen 1c. Pilot yaklaşık sıfır enerjili binaları (nZEB): Bu bileşen altında, YİGM, Türkiye’deki farklı iklim bölgelerinde yer alan 5-6 adet yüksek gösterime sahip kamu binasının nZEB (yaklaşık sıfır enerjili bina) konsepti ile entegre tasarım ve yapım teknikleri (örneğin, pasif tasarımlar, soğuk / yeşil çatılar, su geri dönüşümü / hasatı, gelişmiş kontroller) ve daha yeni teknolojiler (örneğin, binaya entegre solar PV, yoğuşmalı kazanlar) ile yenilenmesi önerilmektedir. Bu teknolojiler ve yaklaşımlar, Proje'nin ilerleyen yıllarında ve daha büyük ulusal programda Bileşen 1a'nın temel önlemleri olarak alınabilecek olası önlemler için değerlendirilecektir.

Bileşen 2. Teknik yardım ve uygulama desteği

Enerji Verimliliği Kanunu ve çeşitli yönetmelikler, Türkiye'de kamu sektöründe enerji verimliliği açısından güçlü bir temel sağlarken, ikincil mevzuatı iyileştirmek ve proje uygulamasına gerekli destek ile sürdürülebilirliğini sağlamak için ek çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu bileşen hem ÇŞB hem de ETKB tarafından yönetilecek olan çeşitli teknik yardım faaliyetlerini destekleyecektir.

Bileşen 2(a): Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, projenin etkin yürütülmesi için desteklenmesi ve  kurumsal kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için yürütülecek faaliyetler şunları içermektedir: (i) Proje Uygulama Biriminin desteklenmesi, (ii) iletişim ve destek faaliyetleri, enerji etüdlerinin gözden geçirilmeleri, enerji tasarruflarının izlenmesi (alt projelerin ilk yılı), izleme yazılımı vb. dahil olmak üzere başlangıçtaki alt projeler için proje geliştirme maliyetleri; (iii) erken alt projelerin değerlendirmelerini desteklemek, yatırım maliyetlerini belgelemek için vaka çalışmaları geliştirmek, uygulanan önlemler, gerçek enerji tasarrufları ve çıkarılan derslerin değerlendirilmesini desteklemek; (iv) tasarım / inşaat firmaları, enerji yöneticileri, ÇŞB personeli, Enerji Verimliliği alanındaki kadınlar, bina yöneticileri için operasyonlar ve bakımlar, erken deneyimler ve tanıtım alt projelerine dayanarak yenileme çalışmaları için kapsamlı eğitim programı; ve (v) teknik ve güvenirlik / koruma kapasiteleri dahil olmak üzere program yönetimini desteklemek.

Bileşen 2(b): ETKB için, yönetimi altında gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdakileri içerir: (a) eğitim, düzenleyici destek ve prosedür ve şablonların geliştirilmesi yoluyla ESCO pazarının geliştirilmesi için kapasite geliştirme (örneğin, denetimler, İ&D planları, tahkim mekanizmaları); (b) ÇŞB tarafından gerçekleştirilecek alt proje sonuçları, dersler ve yeni teknolojilere sahip alt projeler hakkında deneyimler konusunda Enerji Verimliliği Danışmanlık enerji denetim şirketlerine eğitim verilmesi; (c) bütçe tasarruflarının muhafaza edilmesi ve kamu binalarının yenilenmesi için dış finansman sağlanması için bütçe kurallarının gözden geçirilmesi; (d) merkezi ve belediye binalarıyla kullanım için Türk Hukukuna uygun enerji hizmeti anlaşmaları gibi uygun finansman anlaşmalarının geliştirilmesi; (e) İller Bankası'nın programa 1-2 yıl içerisinde katılması için bir yatırım planı hazırlamak; (f) ESCO alt projelerinin başındaki örnek olay incelemelerinin geliştirilmesi; (g) enerji verimli ekipman ve hizmetlerle (örneğin ESCO'lar) ilgili kamu alım kurallarının değerlendirilmesi ve Bileşen 1 kapsamındaki ESCO tedarik derslerine dayanarak uygun tedarik kılavuzlarının geliştirilmesi; (h) sürdürülebilir ve daha ticari finansman mekanizmalarına dayanan, merkezi ve belediye binaları, kamu aydınlatması, su vb. dahil olmak üzere kamu sektöründe Enerji Verimliliği için bir ulusal program planının geliştirilmesi.