Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Güneş enerjisinden yararlanmada en önemli unsur ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve yıl boyu güneş ışığı alma potansiyelidir. Güneş ışınlarının geliş açışı, güneş ışınlarının geldiği süre uzunluğu gibi çeşitli unsurlar güneş enerjisinden elde edilen verimliliği ve potansiyeli belirlemektedir. Avrupa ve diğer dünya ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında Türkiye güneş enerjisinden yararlanma hususunda oldukça avantajlı bir konuma sahip. Tüm dünyanın enerji ve yaşam kaynağı olan güneş Türkiye’nin pek çok coğrafi bölgesinde yıl boyunca yüksek bir verimlilikle kendisini gösterir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 1 yılın yaklaşık 110 gününü güneş enerjisi üretimi yönünden oldukça verimli geçirir.

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı “Hedef Ve Politikalar” alanı 491-492 Madde ve ek maddelerine göre Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecek, daha verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yaygınlaştırılacaktır. Kamu binalarında enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacaktır ve kendi elektrik ihtiyacını (öz tüketim) karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi yürütülecektir.

Proje kapsamında kamu binalarında güneş enerjisi santralleri kurulması için teknik danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri ve danışmanlık dışı hizmetler yürütülecektir. Proje kapsamında üniversiteler, bakanlıklar, hastaneler gibi kamu kurumlarına öz tüketimlerine yönelik lisanssız güneş enerjisi santralleri kurulumları gerçekleştirilecektir.

 

PROJE BİLEŞENLERİ

Bu bileşen, merkezi hükümet ve merkezi hükümete bağlı tesislerdeki (örneğin, merkezi bakanlıklara bağlı kamu binaları, üniversiteler ve hastaneler) yatırımları destekleyecek ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Bileşen 1, yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Alt Bileşen 1a ve yenilenebilir enerji yatırımlarını binalarda ısı pompaları ve verimli aydınlatma tesisatı ile birleştirme pilotu olan Alt Bileşen 1b'ye ayrılmıştır.

 

 

Proje Bileşenleri

Bileşen 1

Merkezi hükümet tesislerindeki yenilenebilir enerji yatırımları

- Merkezi hükümet tesislerindeki yenilenebilir enerji yatırımları

- YE yatırımlarını aydınlatma iyileştirmesi ve ısı pompası kurulumuyla birleştirmek için pilot uygulama

Bileşen 2

Belediyelerde YE yatırımları

Bileşen 3

Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği

  • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği
  • İller Bankası Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği

 

Alt bileşen 1a. Merkezi hükümet tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımları

Bu alt bileşen, Lisanssız YE yönetmeliği planına göre kamu tesislerinin elektrik tüketimini dengelemek için kullanılacak olan YE tesislerindeki yatırımları finanse edecektir. Proje, birincil olarak öz tüketime ayrılmış dağıtılmış YE kurulumlarını destekleyecektir. Proje değerlendirmesindeki tahminler, Proje kapsamında finanse edilen merkezi hükümet tesislerindeki YE kurulumlarının yıllık toplam 470 milyon TL'nin üzerinde enerji maliyeti tasarrufu sağlayacağını göstermektedir. Projede öncelikle, otopark kanopileri, yere monte güneş ve çatı üstü PV kurulumları içerecektir.

Alt bileşen 1b. Merkezi hükümet tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını ısı pompası ve verimli aydınlatma kurulumuyla birleştirmek için pilot uygulamalar

Bu alt bileşen, verimsiz aydınlatma teknolojilerinin ve ısıtmanın elektrifikasyonunun (örn. - hem ısıtmayı hem de soğutmayı desteklemek için ısı pompalı yakıt kazanı kapasitesi), bu da ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınmasına ve sonuçta binaların emisyonlarının azalmasına olanak sağlayacaktır. Proje halihazırda yeterli enerji performansına ve bina dış kabuğuna sahip binaları hedeflerken, güneş enerjisi ve ısı pompalarının kombinasyonu binaların kendi kendine yeterliliğini artırır ve elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltır, aynı zamanda binanın karbondan arındırılmasına daha fazla katkıda bulunur. 

Alt bileşen 3a. YİGM için teknik yardım ve proje uygulama desteği

Bileşen 3a; Proje geliştirme, fizibilite çalışmalarının hazırlanması ve/veya teknik incelemesi; ihale dokümanı hazırlama, ihale süreci yönetimi, sözleşme yönetimi, kurulum ve işlerin denetimi gibi proje yönetimi; Finansman gereksinimlerinin Banka'nın mutemet politikalarına ve yönergelerine uygun olarak uygulanması; çevresel ve sosyal çerçevenin (ÇSÇ) tatmin edici bir şekilde uygulanmasını sağlamak; proje izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı, proje iletişimi ve artımlı işletme çalışmalarını içermektedir.